درباره شرکت

شرکت بسپار گستر جاویدان در سال 1381 با مدیریت آقای مهندس مقدم فاغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته بیو فیزیک از دانشگاه تهران فعالیت خود را در زمینه نانو پلیمرهای حلقوی آغاز و در این راستار در عرصه های مختلف تولید فناوریهای پیشرفته و نانو تکنولوژی قدمهای مهمی را برداشته و بابت هر یک به اخذ ثبت اختراع و تأئیدیه و گواهینامه های معتبری نائل شده است. از سال 1387 با تغییر مدیریت به آقای محمد فرهودی فرید شرکت به گسترش فعالیتهای تولیدی پژوهشی خود رونق داده و به موفقیتهای چشمگیری دست یافته است

تقدیر نامه ها

تعدادی از تقدیر نامه های و جوایز ما

ثبت اختراع نانو حلقه های پلیمری و بیوپلیمری در سال 1385

ثبت اختراع نانو حلقه های پلیمری و بیوپلیمری در سال 1385

ثبت اختراع ژلهای طعمه ماهی در سال 1381

ثبت اختراع ژلهای طعمه ماهی در سال 1381

اخذ تأئیدیه بهبود کیفیت صنایع ایران از انجمن توسعه و بهبود در سال 1395

اخذ تأئیدیه بهبود کیفیت صنایع ایران از انجمن توسعه و بهبود در سال 1395

ثبت اختراع ژلهای پلیمری نگهدارنده سرما و گرما از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران درسال 1379

ثبت اختراع ژلهای پلیمری نگهدارنده سرما و گرما از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران درسال 1379

ثبت اختراع نانو حلقه های پلیمری و بیوپلیمری در سال 1385

ثبت اختراع نانو حلقه های پلیمری و بیوپلیمری در سال 1385

اخذ تأئیدیه در مقیاس نانو پلیمر پلی لاتیس از شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا) در 1387

اخذ تأئیدیه در مقیاس نانو پلیمر پلی لاتیس از شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا) در 1387

اخذ گواهی مدیریت مشتری مداری از آکادمی CRM سوئد

اخذ گواهی مدیریت مشتری مداری از آکادمی CRM سوئد

اخذ گواهی مدیریت مشتری مداری از آکادمی CRM سوئد

اخذ گواهی مدیریت مشتری مداری از آکادمی CRM سوئد

اخذ گواهینامه مشتری مداری و بهبود کیفیت از آکادمی IQC انگلستان

اخذ گواهینامه مشتری مداری و بهبود کیفیت از آکادمی IQC انگلستان

ثبت اختراع ژلهای پلیمری نگهدارنده سرما و گرما از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران درسال 1379

ثبت اختراع ژلهای پلیمری نگهدارنده سرما و گرما از اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران درسال 1379